Logo


โครงการอบรม เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR และการตกแต่งภาพ (DSLR Camera and Retouch technique) รุ่นที่ 5

หลักการและเหตุผล

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR และการตกแต่งภาพ เป็นโครงการ ฝึกอบรมให้นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจ มีพื้นความรู้ด้านการถ่ายภาพ องค์ประกอบของภาพ และการถ่ายภาพในแนวต่างๆ ตลอดจนการตกแต่งภาพ ซึ่งทํา ให้ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมนี้ไปปฏิบัติงานได้จริง ด้วยการจัด Workshop ถ่ายภาพนอกสถานที่ เป็นเวลา 1 วัน โดย ผู้ที่ผ่านการอบรม จะได้รับใบประกาศณียบัตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและความรู้ทางด้านถ่ายภาพดิจิตอลและการตกแต่งภาพ 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

หัวข้อการฝีกอบรม

1. ประวัติและความเป็นมาของการถ่ายภาพและกล้องถ่ายภาพดิจิตอล- วิวัฒนาการจากกล้องฟิล์มสู่กล้องดิจิตอล- หลักการบันทึกภาพ- ปฏิบัติถ่ายภาพ 

2. ทฤษฎีการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลเบื้องต้น- การจัดองค์ประกอบภาพ- ปฏิบัติถ่ายภาพ 

3. การวัดแสงเพื่อการถ่ายภาพ- การถ่ายภาพด้วยแสงธรรมชาติ- การถ่ายภาพด้วยแสงแฟลซ 

 4. เทคนิคการถ่ายภาพทิวทัศน์- การควบคุมความชัดลึก- ปฏิบัติถ่ายภาพ 

5. Photography Workshop นอกสถานที่ 

6. เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล- มุมมองในการถายภาพบุคคล 

7. เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล- ปฏิบัติถ่ายภาพ 

8. การจัดการภาพถ่ายดิจิตอล- Loading, Filing and Saving - ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

9. การตกแต่งภาพ 1 - Crop and Di-cut - ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

10. การตกแต่งภาพ 2 - Retouch and Filter - ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 11. การตกแต่งภาพ 2 - การสร้าง Layer - ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. ผู้ที่ทำงานด้านสื่อ การประชาสัมพันธ์ 

2. บุคคลทั่วไปที่สนใจ 

3. นักศึกษา และศิษย์เก่ามหานคร

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)


วันที่รับสมัคร

01/01/2561 - 21/04/2561


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 05/05/2561 - 06/05/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 12 ชม. 12 ชม.
2. 12/05/2561 - 13/05/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 12 ชม. 12 ชม.
3. 19/05/2561 - 20/05/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 12 ชม. 12 ชม.

ค่าใช้จ่าย

7,000.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-00-4003-00/6105-XXX


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

54
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333
  • 0-2988-4040
E-mail.
  • training@mut.ac.th