Logo


โครงการอบรม ระบบรักษาความปลอดภัยในองค์กรโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux (ขั้นสูง) รุ่นที่ 4

หลักการและเหตุผล

     เนื่องจากปัจจุบันองค์กรและบริษัทต่างๆ ได้มีการจัดสร้างระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายในส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันรวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน จึงจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็น Router และระบบรักษาความปลอดภัย (เช่น Firewall, NIDS) ซึ่งมีทั้งที่เป็น Hardware และ Software โดยที่ราคาของอุปกรณ์ ที่เป็น Hardware มีราคาแพง ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเครือข่ายขององค์กรและบริษัท จึงเห็นควรใช้อุปกรณ์ Router และระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็น Software (Open Source) มาประยุกต์ใช้ในงานการจัดสร้างเครือข่าย (ในส่วนที่สามารถทํางานทดแทนได้)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux และการทํา Server Security 
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง Router ในเครื่องคอมพิวเตอร์โใช้ระบบปฏิบัติการ Linux 
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux

หัวข้อการฝีกอบรม

 1. ความรู้เบื้องต้นระบบเครือข่ายและจุดอ่อนของระบบ และการจัดการ IP Address 
 2. ชนิดและประเภทการโจมตีบนเครือข่าย 
 3. วิธีการตรวจสอบการโจมตีเครือข่าย 
 4. การทํา Server Security บนระบบปฏิบัติการ Linux และการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
 5. การติดตั้งระบบ Router ให้กับระบบปฏิบัติการ Linux 
 6. การติดตั้ง Static Routing, Dynamic Routing 
 7. การติดตั้ง NAT 
 8. การติดตั้ง Firewall ในระบบ Router 
 9. การติดตั้ง Network Intrusion Detection System (Snort) 
 10. การติดตั้งระบบ VPN ให้กับระบบปฏิบัติการ Linux ในการให้บริการแก่เครื่องลูกข่าย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. มีความรู้และสามารถใช้ Computer เบื้องต้นได้ 
 2. มีความรู้พื้นฐานคําสั่งของระบบปฏิบัติการ Unix เบื้องต้น 
 3. มีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่

รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ปฎิบัติ


วันที่รับสมัคร

01/01/2561 - 06/09/2561


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 19/09/2561 - 22/09/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 24 ชม. 24 ชม.

ค่าใช้จ่าย

7,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-00-4003-00/6109-XXX


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

36
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333
 • 0-2988-4040
E-mail.
 • training@mut.ac.th