Logo


โครงการอบรม เทคนิคการบริหารและลดต้นทุนอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 5

หลักการและเหตุผล

        เนื่องจากในปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง ผู้ประกอบการต่างทราบดีว่าสิ่งที่สำคัญ ในการดำเนินการทางธุรกิจคือต้นทุน ซึ่งต้นทุนนั้นเป็นปัจจัยหลักในการชี้วัดผลของการดำเนินการธุรกิจ และสามารถบ่งบอกได้ว่าผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด หากผู้ประกอบการรายใดสามารถลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นการแสดงถึงศักยภาพในการบริหารงานด้านต้นทุนทำให้ได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้า ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษก่อนที่จะริเริ่ม ก่อร่างสร้างธุรกิจ นอกจากนั้นการลดต้นทุนเป็นส่วนที่สำคัญมากในการบริหารต้นทุน โดยการลดต้นทุนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มผลประกอบการให้กับธุรกิจ ซึ่งหลักการลดต้นทุนที่สำคัญ คือ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำที่สุด และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าและการบริการ ทั้งนี้เพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยแนวทางการลดต้นทุนนั้นสามารถทำได้หลายวิธีซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทหรืองานที่ต้องการลดต้นทุน และการลดต้นทุนนั้นสามารถดำเนินการได้ทั้งองค์กรไม่ว่าจะส่วนของโรงงานหรือสำนักงานดังนั้นหลักสูตรเทคนิคการบริหารและลดต้นทุนอย่างมืออาชีพจะทำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการต้นทุนและการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กันไป โดยการฝึกอบรมนั้นจะสอนเทคนิคที่สามารถนำมาลดต้นทุนในหน่วยงานที่ท่านสังกัดได้จริง นอกจากนั้นจะร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่ม Workshop โดยจะร่วมกันฝึกทักษะการคิดและวิเคราะห์ หาแนวทางในการลดต้นทุนหน่วยงานของท่าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการคิดและวิเคราะห์ในระหว่างการอบรมซึ่งสามารถนำไปขยายผลไปสู่การลดต้นทุนในหน่วยงานอื่นของสถานประกอบการได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลักการบริหารต้นทุนและตระหนักถึงความสำคัญของการลดต้นทุนในการผลิต 

2. เพื่อทราบถึงแนวทางในการลดต้นทุนอย่างเป็นระบบตามแบบแผน 

3. เพื่อสร้างมารฐานในการทำงาน ซึ่งส่งผลต่อการลดต้นทุนโดยตรง 

4. สามารถลดต้นทุนในหน่วยงานของตนเองได้อย่างน้อย 1 เรื่องในขณะอบรม

หัวข้อการฝีกอบรม

1. หลักการและแนวคิดในการบริหารต้นทุนในโลกปัจจุบัน 

2. แนวคิดในการเพิ่มผลผลิต 

3. การลดต้นทุนด้วยการปรับปรุงงาน 

4. การคิดและวิเคราะห์การลดต้นทุนด้วยกรณีศึกษาและกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้างาน 

2. พนักงานทุกระดับในองค์กร 

3. ผู้สนใจ

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 09/03/2563


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 23/03/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. -

ค่าใช้จ่าย

3,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-04-4003-00-6303-xxx


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

9
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333
  • 0-2988-4040
E-mail.
  • training@mut.ac.th