Logo


โครงการอบรม การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (The Conflict Management in Creativity) รุ่นที่ 5

หลักการและเหตุผล

        การเปิดเสรีกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในต้นปี 2016 จะกลายเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้องค์กรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสําเร็จ และกุญแจสำคัญคือ คนทำงานในองค์กรจะต้องเป็น “Knowledge Worker”  เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจใน “ความขัดแย้ง” ที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างถูกต้อง เตรียมความพร้อมในการหาแนวทางจัดการกับความขัดแย้งนั้นอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการบริหารความขัดแย้งให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

          การอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ จึงเกิดขึ้นเพื่อสอดรับกับการแก้ไขปัญหาการทำงานร่วมกันระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง ระหว่างลูกน้องและลูกน้อง หรือ แม้กระทั่งความขัดแย้งภายในตัวเองที่อาจจะก่อให้เกิดน้ำผึ้งหยดเดียวต่อไปภายภาคหน้า  

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง “ความขัดแย้ง”

2.  เพื่อเตรียมความพร้อมในการหาแนวทางจัดการกับความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

3.  เพื่อมีความรู้และเข้าใจถึงกลยุทธ์บริหารความขัดแย้ง 

4.  เพื่อลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดในงานต่อไป 

หัวข้อการฝีกอบรม

1. ความหมายของความขัดแย้ง ประเภทและสาเหตุของความขัดแย้ง

2. ลักษณะของความขัดแย้ง

3. ผลดี-ผลเสียของความขัดแย้ง

4. กลยุทธ์ในการส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้ง

5. แนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

6. คุณลักษณะของนักไกล่เกลี่ยที่ดี

7. ขั้นตอนในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง

8. ความท้าทายของผู้นำในการจัดการความขัดแย้งอย่างสมดุล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)


วันที่รับสมัคร

01/01/2562 - 13/02/2562


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 26/02/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. -

ค่าใช้จ่าย

3,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-00-4003-00-6202-xxx


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

9


วิทยากร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชื่นสุมล บุนนาค
2. ดร. สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333
  • 0-2988-4040
E-mail.
  • training@mut.ac.th