Logo


โครงการอบรม การสร้างจิตสำนึกในการบริการ (Service Mind Building) รุ่นที่ 3

หลักการและเหตุผล

       การเปิดเสรีกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในต้นปี 2016 จะกลายเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้องค์กรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสําเร็จ และกุญแจสำคัญคือ คนทำงานในองค์กรจะต้องเป็น “Knowledge Worker”  เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ดังนั้น การที่พนักงานในองค์กรได้มีการสร้างจิตสำนึกในการบริการโดยเฉพาะงานก่อสร้างที่จะต้องพัฒนากระบวนการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  ดังนั้น การแสดงพฤติกรรมต่อลูกค้านั้นจะเกิดขึ้นจากการมี “ จิตสำนึกในการบริการ (Service Mind) ”  ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความตระหนักและเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบที่ต้องตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ( ภายในและภายนอกองค์กร )  รวมทั้งการแสดงออกที่จะช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือแก่ลูกค้า ตลอดจน การสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า เพื่อเป็นการที่จะดึงดูดใจให้ลูกค้าเข้ามาใช้สินค้าและบริการ หากองค์กรใดมีการบริการที่ดีย่อมทำให้นำคู่แข่งไปได้หนึ่งก้าวแล้ว ทั้งนี้  จิตสำนึกในการบริการนั้นจะเป็นความสามารถ (Competency) อย่างหนึ่งซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นความสามารถหลัก (Core Competency)  ที่องค์การคาดหวังให้พนักงานทุกคน ทุกระดับตำแหน่งงาน  มีความสามารถด้านนี้เหมือนกัน ซึ่งความสามารถด้าน “ จิตสำนึกในการบริการ ” ได้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในการวัดหรือประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ดังนั้น การอบรมหลักสูตร การสร้างจิตสำนึกในการบริการ จึงเกิดขึ้นเพื่อค้นหาวิธีการการให้บริการงานก่อสร้างที่สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และ เพื่อหาต้นแบบ Best Practice ของพนักงานด้านบริการที่มีจิตสำนึกในการบริการเพื่อทำให้องค์กรมีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีจิตสำนึกในการบริการ

2. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกในการบริการงานที่มีคุณภาพ 

3. เพื่อลดปัญหาการแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อลูกค้า ซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบต่อองค์กรต่อไปในระยะยาว

4. เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเพื่อดึงดูดใจให้เข้ามาซื้อสินค้าและใช้บริการต่อไป

5. เพื่อใช้ความสามารถด้าน “จิตสำนึกในการบริการ” มาเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลปฏิบัติงานต่อไป

หัวข้อการฝีกอบรม

1.  ความหมายและบทบาทความสำคัญของการมีจิตสำนึกในการบริการ

2. การสร้างบุคลิกภาพในการบริการ

3. การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และการสังเกตพฤติกรรมลูกค้า

4. เทคนิคการสร้างจิตสำนึกในการบริการ

5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหา Best Practice 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)


วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 07/04/2563


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 28/04/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.

ค่าใช้จ่าย

3,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333
  • 0-2988-4040
E-mail.
  • training@mut.ac.th