Logo


โครงการอบรม การใช้ 14 เครื่องมือบริหารคุณภาพ ช่วยแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม (14 QC Tools for solving the problem in the workplace) รุ่นที่ 7

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันองค์กรต่างๆได้รับแรงกดดันจากภายนอก ทำให้จำเป็นต้องทำหาวิธีการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน   การใช้เครื่องมือบริหารคุณภาพ 14 QC Tools ซึ่งเป็นกลุ่มเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากในการนำมาช่วยปรับปรุงคุณภาพการผลิต ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาได้ชัดเจน รวมถึงการประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจแนวทางการใช้เครื่องมือจัดการคุณภาพ 14 QC Tools

2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเพิ่มทักษะให้ผู้เข้ารับการอบรมโดยการฝึกทดลองใช้เครื่องมือแต่ละประเภท

3.   เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ได้ศึกษา ไปปรับปรุงการทำงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร

หัวข้อการฝีกอบรม

-  หลักการ แนวคิด ความสำคัญของคุณภาพ และ กระบวนการแก้ปัญหา ตามแนวคิด PDCA

-  เครื่องมือคุณภาพ 14 QC Tools

-  Workshop กับผู้เข้าร่วมอบรม ในการยกตัวอย่างกรณีปัญหาของส่วนงานที่ตัวเองรับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สำหรับผู้สนใจ

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)


วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 03/04/2563


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 27/04/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.

ค่าใช้จ่าย

3,700.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-04-4003-00-6304-xxx


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

9
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333
  • 0-2988-4040
E-mail.
  • training@mut.ac.th