Logo


โครงการอบรม การลดต้นทุนและความสูญเปล่าด้วยหลักการ Kaizen รุ่นที่ 3

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง ผู้ประกอบการต่างทราบดีว่าสิ่งที่สำคัญในการดำเนินการทางธุรกิจคือต้นทุน ซึ่งต้นทุนนั้นเป็นปัจจัยหลักในการชี้วัดผลของการดำเนินการธุรกิจ และสามารถบ่งบอกได้ว่าผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด หากผู้ประกอบการรายใดสามารถลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นการแสดงถึงศักยภาพในการบริหารงานด้านต้นทุนทำให้ได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้า ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษก่อนที่จะริเริ่ม   ก่อร่างสร้างธุรกิจ นอกจากนั้นการลดต้นทุนเป็นส่วนที่สำคัญมากในการบริหารต้นทุน โดยการลดต้นทุนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มผลประกอบการให้กับธุรกิจ ซึ่งหลักการลดต้นทุนที่สำคัญ คือ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำที่สุด และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าและการบริการ ทั้งนี้เพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยแนวทางการลดต้นทุนนั้นสามารถทำได้หลายวิธีซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทหรืองานที่ต้องการลดต้นทุน และการลดต้นทุนนั้นสามารถดำเนินการได้ทั้งองค์กรโดยเฉพาะงานในสำนักงาน

Kaizen เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สร้างความเจริญเติบโตและเฟื่องฟูให้กับอุตสาหกรรมในญี่ปุ่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนำ Kaizen มาใช้ในการปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อลดต้นทุน ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงแนวคิดในการนำ Kaizen มาประยุกต์ใช้ในโลกปัจจุบัน หลักการและแนวคิดการปรับปรุงด้วย Kaizen การค้นหาและกำจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการที่เกิดขึ้นในสำนักงานหรือส่วนของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงานบริหารในสำนักงาน กลุ่มงานบริหารลูกค้า จนกระทั่งถึงวิศวกรในโครงการ เป็นต้น ซี่งนำไปสู่การลดต้นทุนในองค์กรโดยรวม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินทางธุรกิจเพื่อความยั่งยีน 

ดังนั้นหลักสูตรการบริหารและลดต้นทุนด้วย Kaizen จะทำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการต้นทุนและการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กันกับการทำงานด้วยหลักการ Kaizen นอกจากนั้นจะร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่ม Workshop โดยจะร่วมกันฝึกทักษะการคิดและวิเคราะห์หาแนวทางในการลดต้นทุนหน่วยงานของท่าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการคิดและวิเคราะห์ในระหว่างการอบรมซึ่งสามารถนำไปขยายผลไปสู่การลดต้นทุนในหน่วยงานอื่นขององค์กรได้

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างความเข้าใจถึงหลักการบริหารต้นทุนและตระหนักถึงความสำคัญของการลดต้นทุนในสำนักงาน

2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคในการปรับปรุงการทำงานด้วยหลักการ Kaizen

3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และเข้าใจถึงการวิเคราะห์ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ (7 Wastes)

4.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างมาตรฐานในการทำงาน ซึ่งส่งผลต่อการลดต้นทุนโดยตรง

5.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถลดต้นทุนในหน่วยงานของตนเองได้อย่างน้อย 1 เรื่องในขณะอบรม

หัวข้อการฝีกอบรม

-   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารและลดต้นทุน

-   Kaizen เพื่อการปรับปรุงการทำงาน

-   การวิเคราะห์ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ

-   การคิดและวิเคราะห์การปรับปรุงการทำงานด้วยหลักการ Kaizen / กรณีศึกษาและกิจกรรมกลุ่ม (Work shop)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)


วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 01/05/2563


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 15/05/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.

ค่าใช้จ่าย

3,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-04-4003-00-6305-xxx


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

5
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333
  • 0-2988-4040
E-mail.
  • training@mut.ac.th