Logo


โครงการอบรม การติดตั้งระบบเก็บข้อมูลจราจร (Traffic Data) ตามพรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux รุ่นที่ 6

หลักการและเหตุผล

        ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 โดยมีผลทําให้หน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการการเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจําเป็นต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Traffic Data) ไว้อย่างน้อย 90 วัน ซึ่งผู้ดูแลระบบส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและเจตนารมณ์ของกฎหมายและการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด

วัตถุประสงค์

       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายกําหนด รวมทั้งเป็นการติดตั้งระบบที่มีการลงทุนไม่สูงนัก โดยการทําเอาระบบปฏิบัติการ Linux มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝีกอบรม

 • ความรู้ทางด้านพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 
 • การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux และการสร้าง Model ในการทดลอง 
 • การ Configure ระบบรักษาความปลอดภัยให้กับระบบปฏิบัติการ Linux 
 • การติดตั้งระบบ Time Server (NTP Server) ให้รองรับพรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 
 • การติดตั้งระบบ Log Server (Syslog-NG) ให้รองรับ พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 
 • การ Configure อินเทอร์เน็ต Server ระบบปฏิบัติการ Linux เช่น Web server , proxy server เป็นต้น ให้ทํางานร่วมกับ Log Server 
 • การ Configure อินเทอร์เน็ต Server ระบบปฏิบัติการ Windows เช่น Web server , proxy server เป็นต้น ให้ทํางานร่วมกับ Log Server 
 • การ Configure อุปกรณ์ทางด้านระบบเครือข่ายให้ทํางานร่วมกับ Log Server 
 • การติดตั้งระบบ Backup และ Restore

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. มีความรู้และสามารถใช้ Computer เบื้องต้นได้  
 2. มีความรู้พื้นฐานคําสั่งของระบบปฏิบัติการ Unix เบื้องต้น  
 3. มีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่

รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ปฎิบัติ


วันที่รับสมัคร

01/01/2561 - 31/05/2561


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 13/06/2561 - 16/06/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 24 ชม. 24 ชม.

ค่าใช้จ่าย

6,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-00-4003-00-6105-XXX


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

36


วิทยากร

1. อาจารย์ สุรการ ดวงผาสุขช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333
 • 0-2988-4040
E-mail.
 • training@mut.ac.th