Logo


โครงการอบรม องค์กรก้าวหน้าและพัฒนาด้วย Kaizen รุ่นที่ 5

หลักการและเหตุผล

    เป้าหมายสูงสุดในการดำเนินธุรกิจนั้นคือการได้มาซึ่งกำไร หากปัจจุบันในกระบวนการผลิตยังมีปัญหาและมีความสูญเปล่าในการทำงานขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้ดัชนีชี้วัดในการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ การหวังได้มาซึ่งผลกำไรก็คงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารงานและพัฒนาให้องค์กรก้าวหน้าและมั่นคงอยู่เป็นจำนวนมาก Kaizen เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สร้างความเจริญเติบโตและเฟื่องฟูให้กับอุตสาหกรรมในญี่ปุ่น ซึ่งแสดงให้ถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนำ Kaizen มาใช้ในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงแนวคิดในการนำ Kaizen มาประยุกต์ใช้ในโลกปัจจุบัน หลักการและแนวคิดการปรับปรุงงานด้วย Kaizen ซึ่งนำไปสู่การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ทั้งนี้เพื่อพัฒนาองค์กรของท่านสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึง แนวคิดและความเป็นมาของการปรับปรุงงานด้วย Kaizen 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงงานด้วย Kaizen 

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับตัวสู่การพาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการพัฒนา 

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถคิดหัวข้อการปรับปรุงงานด้วย Kaizen ในหน่วยงานของตนเองได้อย่างน้อย 1 เรื่องในขณะอบรม

หัวข้อการฝีกอบรม

1. แนวคิดในการเพิ่มผลผลิตเพื่อองค์กรเป็นเลิศ 

2. หลักการและแนวคิดของ Kaizen ตั้งแต่ญี่ปุ่นจนถึงโลกปัจจุบัน 

3. ขั้นตอนและเครื่องมือในการปรับปรุงงาน 

4. 7 Wastes ศัตรูตัวฉกาจของ Kaizen 

5. ECRS เสริมแรงแซงความคิดเดิมๆ 

6. การเตรียมพร้อมให้เป็นองค์กร Kaizen 

7. การคิดและวิเคราะห์การปรับปรุงงานด้วย Kaizen ด้วยกรณีศึกษาและกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้างาน 

2. พนักงานทุกระดับในองค์กร 

3. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ฝึกปฎิบัติ


วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 20/03/2563


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 03/04/2563 - 04/04/2563 มหาวิทยาเทคโนโลยีมหานคร 12 ชม. 12 ชม.

ค่าใช้จ่าย

4,700.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-04-4003-00-6304-xxx


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

18
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333
  • 0-2988-4040
E-mail.
  • training@mut.ac.th