Logo


โครงการอบรม การเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Android ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 13

หลักการและเหตุผล

           ปัจจุบันแพลตฟอร์ม Android ซึ่งทํางานบนอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือแทบเล็ตได้รับความนิยมอย่างสูง มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ออกมาจําหน่ายอย่างมากมาย อีกทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องก็ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว จอภาพมีขนาดใหญ่ความเร็วในการประมวลผลสูง มีอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น GPS, Accelerometer Sensor, Camera, Multi-Touch Screen มีเทคโนโลยี 3G ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ทําให้มีการใช้งาน Android กันอย่างแพร่หลาย และสามารถทํารายได้ให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม หรือนําไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Android ในขั้นพื้นฐานได้โดยเน้นการเขียนโปรแกรม และทดสอบกับเครื่องจริง (มีเครื่องจริงให้ผู้เข้าอบรมใช้งาน)

หัวข้อการฝีกอบรม

 1. แนะนําแพลตฟอร์ม Android 
 2. การติดตั้งเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม (Eclipse, ADT plug-in, Android SDK, Android Emulator) 
 3. การสร้าง GUI (Graphic User Interface) / Activity and View / Layout , Menu , Font / Event Handling 
 4. การใช้งาน Intent 
 5. การใช้งาน Multimedia (Audio & Video) 
 6. การเก็บค่าใน Preference 
 7. การใช้งาน ListView และ Adapter 
 8. การใช้งาน XML parser 
 9. การใช้งาน Notification 
 10. Home Screen Widget 
 11. Live Wallpaper 
 12. Android Market

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หรือ ภาษาจาวา (JAVA)

รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ปฎิบัติ


วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 05/02/2563


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 19/02/2563 - 21/02/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 18 ชม. 18 ชม.

ค่าใช้จ่าย

6,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-10-4003-00-6302-xxx


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

31.5
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333
 • 0-2988-4040
E-mail.
 • training@mut.ac.th