Logo


โครงการอบรม การใช้งานและการเขียนโปรแกรม Oracle ด้วย PL/SQL รุ่นที่ 10

หลักการและเหตุผล

         สําหรับหลักสูตรการอบรมการใช้งานและการเขียนโปรแกรม Oracle ด้วย PL/SQL นี้เป็นหลักสูตรการอบรมการใช้ภาษา PL/SQL ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมของ ORACLE ที่ใช้ในการพัฒนา Application ที่ถูกพัฒนาด้วยเครื่องมือ (Tools) ของ ORACLE เองเช่น Form และ Report ในหลักสูตรกล่าวถึงโครงสร้างทางภาษาของภาษา PL/SQL การสร้างและการนํา Function, Procedure, Trigger ไปใช้เป็นต้น

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้ารับการอบรม จะได้เรียนรู้ภาษา PL/SQL (Procedural Language) ซึ่งเป็นภาษาหลักสําหรับพัฒนา แอพพลิเคชั่นบนฐานข้อมูลของ oracle โดยภาษา PL/SQL นี้ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับภาษา SQL ทําให้ สามารถเพิ่มการเขียน เงื่อนไข, การวน loop, เชื่อมโยงตรรกะ, และ การดักจับ Exception ดังนั้น ภาษา PL/SQL จึงทํางานได้เหมือนภาษา programming อื่นๆ เช่น ภาษา C ผนวกกับความสามารถ SQL statement ของ oracle ไปพร้อมกัน 
 2. ผู้เข้ารับการอบรม จะได้เรียนร้การสร้าง Procedure, Function, Package และ Trigger ซึ่งเป็น database object ที่สามารถถูก compile ฝังไว้ภายในฐานข้อมูล ให้ภาษา programming หรือ Tool การเขียนแอพพลิเคชั่น อื่นๆ สามารถเรียกใช้งานได้จึงทําให้สามารถเขียนโปรแกรมแบ่งเป็นโมดูล และ ทํางานแบบอัตโนมัติได้ 
 3. ผู้เข้ารับการอบรม จะได้เรียนรู้ถึงวิธีการดักจับความผิดพลาดของระบบ โดยการใช้ PL/SQL เพื่อการ สร้างเสถียรภาพให้กับระบบได้

หัวข้อการฝีกอบรม

 1. Introduction with PL/SQL - ความหมายของ PL/SQL หลักการทํางานของ PL/SQL และ ภาษา SQLประโยชน์ของภาษา PL/SQL ส่วนประกอบของ PL/SQL Block การ execute PL/SQL การแสดงผลลัพธ์การเขียน comment อธิบายตรรกะ ข้อแนะนําในการเขียน PL/SQL 
 2. span ตัวแปร และ Data Type - ความหมาย และ ประโยชน์ของตัวแปรการประกาศตัวแปรการเก็บค่าเข้าตัวแปรโดยตรงการนําผลลัพธ์ จาก SQL Query เก็บเข้าตัวแปรการเก็บสัญลักษณ์ Apostrophe ประเภทตัวแปร และ Data Type ชนิดต่างๆการใช้งาน Scalar Data Typeการใช้ %TYPE ในการประกาศ Data Typeการใช้ตัวแปร ชนิด HOST Variable หรือ BIND Variableการใช้ตัวแปรชนิด Substitution Variable รับค่า input จากผู้ใช้งานการ Define ตัวแปรล่วงหน้าใน Buffer 
 3. Nested Block & Built-in SQL Function และการเขียน SQL ฝังใน PL/SQL 
 4. การใช้งานคําสั่งในการตัดสินใจ (DECISION STATEMENT : IF /SWITCH CASE) 
 5. การใช้งานคําสั่งวนรอบ (LOOP STATEMENT)
 6. การใช้ Data Type ชนิด Record- ความแตกต่างระหว่าง Scalar กับ Composite Data Type - PL/SQL Record Data Type - การประกาศตัวแปรแบบ Record- โครงสร้างแบบ Record และการเข้าถึงข้อมูลแบบ Record - การใช้ %ROWTYPE ช่วยประกาศ Record - การใช้ SELECT ใส่ข้อมูลเข้า Record ภายในครั้งเดียว - การใช้ UPDATE กับ Record 
 7. การใช้ Cursor - ความหมายของ Cursor - ประโยชน์ของ Explicit Cursor - ขั้นตอนการใช้งาน Cursor - การใช้ Attribute กับ Cursor - การใช้งาน Cursor ร่วมกับ Basic Loop - การใช้งาน Cursor ร่วมกับ Record - การใช้งาน Cursor ร่วมกับ FOR Loop - การใช้งาน Cursor ร่วมกับ WHILE Loop - การใช้ประโยชน์ %ROWCOUNT กับ %NOTFOUND - การใช้ SELECT FOR UPDATE - การใช้ WHERE CURRENT OF 
 8. การดักจับ Error ด้วย Exception - ความหมาย และ ประโยชน์ของ Exception - การเขียน Exception ใน PL/SQL Block - ชนิดของ Exception - การใช้ Exception แบบ Predefined Oracle Server Error - การใช้ Exception แบบ Non-Predefined Oracle Server Error - การใช้ SQLCODE และ SQLERRM function - การใช้ Exception แบบ Use-Predefined - กฎการแพร่ Exception แบบลําดับชั้น
 9. การเขียน Procedure - ความหมายของ Procedure - ความสัมพันธ์ระหว่าง Procedure กับ parameter - โหมดในการส่งค่า parameter - การใช้ Data Type ภายใน Procedure - สารพัดวิธีเรียกใช้งาน Procedure - วิธี Debug Procedure การเขียน Procedure แบบ IN - การเขียน Procedure แบบ OUT - การเขียน Procedure แบบ IN OUT - วิธีส่งค่าเข้า Procedure ในรูปแบบต่างๆ - Exception ภายใน Procedure - การดู information ของ Procedure ด้วย Data Dictionary - การลบ Procedure 
 10. การเขียน Function - ความหมายของ Function - สารพัดวิธีการเรียกใช้งาน Function - การเรียกใช้ Function ที่เขียนขึ้นเอง กับ SQL Statement - ข้อจํากัดในการใช้ Function ที่เขียนขึ้นเอง กับ SQL Statement - คําแนะนําในการใช้ Function - การดู information ของ Function ด้วย Data Dictionary - การลบ Procedure 
 11. การเขียน Package - ความหมายของ Package - ส่วนประกอบของ Package - การเขียน Package Specification - การเขียน Package Body - การดู information ของ Package ด้วย Data Dictionary - การ Compile Package - การลบ Package - คําแนะนําการเขียนPackage 
 12. การเขียน Trigger - ความหมายของ Trigger - ชนิดของ DML Trigger - การตั้งเวลา Trigger - การตั้งเหตุการณ์ให้ Trigger - การควบคุมเงื่อนไขของ Trigger- การใช้ :OLD และ :NEW Qualifier - การตั้งเงื่อนไข WHEN - การ Enable/Disable Trigger รายตัว - การ Enable/Disable Trigger ทุกตัวที่สัมพันธ์กับตาราง - การ Recompiled Trigger - การดู information ของ Trigger ด้วย Data Dictionary - การลบ Trigger

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. มีความรู้ในส่วนของการใช้งานระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 
 2. มีความรู้ในการใช้คําสั่ง SQL Statement เบื้องต้น

รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ฝึกปฎิบัติ


วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 20/02/2563


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 11/03/2563 - 13/03/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 18 ชม. 18 ชม.

ค่าใช้จ่าย

6,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-10-4003-00-6303-xxx


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

27
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333
 • 0-2988-4040
E-mail.
 • training@mut.ac.th