Logo


โครงการอบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC) รุ่นที่ 34

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนี้ PLC ได้ถูกนำมาใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและกระบวนการในอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ จะได้รับความรู้ในการโปรแกรม PLC โดยใช้ซอฟต์แวร์ GX Works3 (Mitsubishi PLC) และทดลองปฏิบัติงานกับชุดทดลองกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมโดยใช้ PLC จริง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแลดเดอร์ และภาษาอื่นๆ
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งาน PLC ด้วยซอฟต์แวร์ GX Works3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานบน PLC ได้จริง


หัวข้อการฝีกอบรม

- แนะนําโครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆ ของ PLC 

- เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ PLC 

- การโปรแกรม PLC ด้วยโลจิกพื้นฐาน 

- การใช้งานคําสั่งตงเวลาและนับจํานวน (Timer/Counter)

- การใช้งานคําสงทางคณิตศาสตร์ 

- การแปลงและเปรียบเทียบจํานวน 

- การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงาน อุตสาหกรรม 

- การซ่อมบํารุงและดูแลรักษาระบบ PLC

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบเครื่องมือวัดและการควบคุม

รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ฝึกปฎิบัติ


วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 15/06/2563


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 29/06/2563 - 01/07/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 18 ชม. 18 ชม.

ค่าใช้จ่าย

6,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-03-4003-00-6306-xxx


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

27
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333
  • 0-2988-4040
E-mail.
  • training@mut.ac.th