ข่าวสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร (Click)

ปฏิทินโครงการอบรม ประจำปี 2563

<p style=""><b style=""><b style=""><span style="color: rgb(153, 0, 0); font-size: 16px;">&nbsp;ดูผ่านเว็บไซต์หรือคลิกดาวน์โหลดด้านล่าง</span></b></b></p>

เจาะลึกนวัตกรรมการตลาดยุคดิจิตอล 4.0 รุ่นที่ 1

<b style="color: rgb(103, 78, 167);"><span style="color: rgb(255, 0, 255); font-size: 16px;">3 สิงหาคม 2563</span></b>

พื้นฐานการควบคุมแบบอัตโนมัติ (PID Tuning) รุ่นที่ 24

<h5><b style="color: rgb(103, 78, 167); font-size: 14px;"><span style="color: rgb(61, 133, 198); font-size: 16px;">3 - 4 สิงหาคม 2563</span></b></h5>

การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 33

<h5><b style="color: rgb(103, 78, 167); font-size: 14px;"><span style="color: rgb(153, 0, 255); font-size: 16px;">3 - 5 สิงหาคม 2563 <br></span></b></h5>

AutoCAD รุ่นที่ 19

<h5 style="font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; color: rgb(85, 85, 85);"><b style="color: rgb(103, 78, 167); font-size: 14px;"><span style="color: rgb(61, 133, 198); font-size: 16px;">5 - 7 สิงหาคม 2563</span></b></h5>

การใช้ 14 เครื่องมือบริหารคุณภาพ ช่วยแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม (14 QC Tools for solving the problem in the workplace) รุ่นที่ 8

<h5><span style="font-size:18px;color: rgb(53, 28, 117);"><b style="font-size: 18px; color: rgb(53, 28, 117);"><span style="color:rgb(0,0,255);font-size: 18px;">10 สิงหาคม 2563</span></b></span></h5>

ทักษะ Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วัน(High impact presentation) รุ่นที่ 7

<h5 style="font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="color: rgb(241, 194, 50);"><span style="color:rgb(255,0,0);">14 สิงหาคม 2563</span></b></span></h5>

การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 40

<span style="color:rgb(0,0,255);text-align: center;">17 - 19 สิงหาคม 2563</span>

การเขียนโปรแกรม PHP ร่วมกับ Oracle รุ่นที่ 10

<span style="color:rgb(255,0,255);text-align: center;">18 - 21 สิงหาคม 2563</span>

การออกแบบและการทดสอบโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง รุ่นที่ 17

<span style="color:rgb(230,145,56);text-align: center;"><b style="color:rgb(230,145,56);text-align: center;">27 - 28 สิงหาคม 2563</b></span>

ระบบ SCADA ขั้นพื้นฐานด้วย WinCC รุ่นที่ 28

<span style="color: rgb(153, 0, 255); text-align: center;">31 สิงหาคม253&nbsp; -&nbsp; 2 กันยายน 2563</span>

แผนที่การเดินทาง

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาคาร F ชั้น 5 ห้อง F503 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทรศัพท์ : 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1 โทรสาร : 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 2333 หรือ 0-2988-4040(อัตโนมัติ) E-mail : training@mut.ac.th

วิธีการสมัครและชำระเงิน

วิธีการสมัคร/วิธีการชำระเงิน/วิธีการส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน

องค์กรแม่ข่าย (4003) CPD

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับการรับรองเป็นองค์กรแม่ข่าย (4003) CPD ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหน่วยความรู้มาสะสมเพื่อสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกรได้

การขอหักภาษี 200%

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับการยกเว้นตาม พรฎ 437 เนื่องจากเป็นสถานศึกษา การขอหักภาษี 200% จากการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (กรณีบริษัทเรียกยกเว้นภาษี)


ประเภทหลักสูตรอบรมประเภทใดที่ท่านสนใจเป็นพิเศษ

36.47% (62 Vote) วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


14.12% (24 Vote) การบริหารจัดการ/HR


38.24% (65 Vote) ไอทีและคอมพิวเตอร์


7.06% (12 Vote) ภาษา


4.12% (7 Vote) อื่นๆ