ข่าวสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร (Click)

ปฏิทินโครงการอบรม ประจำปี 2563

 ดูผ่านเว็บไซต์หรือคลิกดาวน์โหลดด้านล่าง

แผนที่การเดินทาง

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาคาร F ชั้น 5 ห้อง F503 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทรศัพท์ : 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1 โทรสาร : 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 2333 หรือ 0-2988-4040(อัตโนมัติ) E-mail : training@mut.ac.th

วิธีการสมัครและชำระเงิน

วิธีการสมัคร/วิธีการชำระเงิน/วิธีการส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน

องค์กรแม่ข่าย (4003) CPD

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับการรับรองเป็นองค์กรแม่ข่าย (4003) CPD ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหน่วยความรู้มาสะสมเพื่อสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกรได้

การขอหักภาษี 200%

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับการยกเว้นตาม พรฎ 437 เนื่องจากเป็นสถานศึกษา การขอหักภาษี 200% จากการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (กรณีบริษัทเรียกยกเว้นภาษี)


ประเภทหลักสูตรอบรมประเภทใดที่ท่านสนใจเป็นพิเศษ

36.63% (63 Vote) วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


13.95% (24 Vote) การบริหารจัดการ/HR


37.79% (65 Vote) ไอทีและคอมพิวเตอร์


7.56% (13 Vote) ภาษา


4.07% (7 Vote) อื่นๆ