ข่าวสาร

โครงการบริการวิชาการคืนสู่สังคม ปี 2564

หลักสูตร"การใช้เครื่องมือบริหารคุณภาพช่วยแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม" ฟรี สำหรับองค์กร

โครงการบริการวิชาการคืนสู่สังคม ปี 2564

หลักสูตร"การสื่อสารในภาวะวิกฤตขององค์กรยุคดิจิทัล" ฟรีสำหรับองค์กร

โครงการบริการวิชาการฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน

หลักสูตร"การใช้เครื่องมือบริหารคุณภาพช่วยแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม" ฟรี 28 ก.ย. 64 (13.00 - 16.00 น.)

โครงการบริการวิชาการฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน

หลักสูตร"การสื่อสารในภาวะวิกฤตขององค์กรยุคดิจิทัล" ฟรี 11 ต.ค. 64 (13.00 - 16.00 น.)

AutoCAD รุ่นที่ 21

วันที่ 1 - 3 กันยายน 2564

แผนที่การเดินทาง

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาคาร F ชั้น 5 ห้อง F503 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทรศัพท์ : 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1 โทรสาร : 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 2333 หรือ 0-2988-4040(อัตโนมัติ) E-mail : training@mut.ac.th

วิธีการสมัครและชำระเงิน

วิธีการสมัคร/วิธีการชำระเงิน/วิธีการส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน

องค์กรแม่ข่าย (4003) CPD

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับการรับรองเป็นองค์กรแม่ข่าย (4003) CPD ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหน่วยความรู้มาสะสมเพื่อสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกรได้

การขอหักภาษี 200%

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับการยกเว้นตาม พรฎ 437 เนื่องจากเป็นสถานศึกษา การขอหักภาษี 200% จากการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (กรณีบริษัทเรียกยกเว้นภาษี)


ประเภทหลักสูตรอบรมประเภทใดที่ท่านสนใจเป็นพิเศษ

37.64% (67 Vote) วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


13.48% (24 Vote) การบริหารจัดการ/HR


37.08% (66 Vote) ไอทีและคอมพิวเตอร์


7.87% (14 Vote) ภาษา


3.93% (7 Vote) อื่นๆ